ОБЕКТИ

Агенция "Пътна Инфраструктура"

07.11.2022

„Витез Проспект“ АД е партньор в обединение ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“, изпълняващо проектиране и строителствто на обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, обособена позиция №2: Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040

предстои откриване на строителна площадка

"Аурубис България" АД

30.06.2022

Проектиране и изпълнение на реконструкция на вътрешни пътища номер 1, 2, 8, 25, 26, 50, 54 и плищадка на МТранс в Аурубис България.

изпълнено

"Аурубис България" АД

21.04.2022

Ремонт на тротоарни настилки на път 1 и 2 на територията на "Аурубис България" АД

изпълнено

Община Чавдар

18.03.2021

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в с. Чавдар, общ. Чавдар - ул. "9-ти Септември", ул. "Средна гора", ул. "Здравец", ул. "Рила" и ул. "Бор" с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие ан селските райони за периода 2014-2020г.

срок на изпълнение 14.11.2022г.

Община Мирково

10.02.2021

Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в с. Смолско, община Мирково

изпълнено

Община Мирково

25.09.2020

Асфалтиране на улици на територията на община Мирково по три обособени позиции: ОП1 "Асфалтиране на улица "Опълченска", с. Мирково"; ОП2 "Асфалтиране на улица в с. Бенковски"; ОП3 "Асфалтиране на улици в с. Смолско и с. Мирково"

изпълнено

Община Мирково

24.04.2020

Ремонт на улици на територията на с.Мирково и с. Смолско, община Мирково

изпълнено

Водоснабдяване и Канализация Смолян

10.01.2020

Водещ участник в ДЗЗД "Пашмакли" изпълняващо строително-монтажни работи на обект "Интегриран воден проект на агломерация град Смолян" съгласно договрни условия на ФИДИК - червена книга"

срок: 720 календарни дни

Община Сливница

29.08.2019

Реконструкция на улица, тротоари, съоражения и принадлежности към нея - ул. "Ротмистър Ат. Бендерев", гр. Сливница

изпълнено

Община Панагюрище

16.08.2019

Основен ремонт на общински път "Панагюрски колонии" - местност "МАНЗУЛ" от км 0+000 до км 7+660,78 - подучастък от км 4+475 до км 5+200 от км 4

изпълнено

Община Оряхово

24.06.2019

Строително-монтажни работи на обекти свлачище VCR31.53020.02.12 в източната част на град Оряхово и свлачище VCR31.54020.02.13 в местността "Зелена бара", гр. Оряхово

изпълнено

Община Долна Митрополия

06.06.2019

Реконструкция на общински пътища по ОП1 за реконструкция на общински пътища №PVN 1045 с. Горна - Долна /III-118/ Долна Митрополоя - Горна Митрополия /PVN1047/ и ОП2 за реконструкция на общински пътища №PVN 2043 /III-118- Подем - Долна Митрополия/Победа-Тръстеник /III-3004/ на територията на Община Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020г. и ОП2

изпълнено

Община Никола Козлево

23.05.2019

Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-707 в община Никола Козлево по Обособена позиция 1: "Общински път IV-20723 - с. Никола Козлево - с. Ружинци"

изпълнено

Агенция "Пътна инфраструктура"

12.02.2019

Изпълнение на монтажни работи на обект "Кръгово кръстовище на бул. "Ломско Шосе" и ул. "Полето" в регулацията на гр. Костинброд"

изпълнено

Община Правец

02.04.2019

Рехабилитация и реконструцкия на централна градска зона - площадно и парково пространство в гр. Правец

изпълнено

Нашата механизация